FIAS ble 1.juli 2005 sertifisert iht. miljø- og kvalitetsstandardene NS-EN ISO 14001 og NS-EN ISO 9001. Sertifikatene er fornyet flere ganger, sist 30.juni 2017, og er gydlig frem til 26.juli 2020. I 2017 omfattet sertifiseringen 2015-versjonen av de to standardene. 

Kvalitets- og Miljøpolitikk for FIAS

Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap as (FIAS) har operativ drift av renovasjonstjenester for husholdninger og næringsliv som kjernevirksomhet. I dette ligger innsamling, transport, drift av mottaksanlegg og omlastingsstasjon samt omsetning av avfallsfraksjoner.

Vår ledestjerne er å være nyttige for folk og miljø, og vi har en visjon om at vi skal utnytte ressursene best mulig, både ressursene i avfallet og menneskelige og økonomiske ressurser. Våre kjerneverdier viser at vi er pålitelige, engasjert og i forkant, og at vi tar miljøansvar.

FIAS er en virksomhet med et bevisst forhold til kvalitet, ytre miljø og helse, miljø og sikkerhet, lover og forskrifter. Vi stiller strenge krav til oss selv og til samarbeidende virksomheter slik at vi tilfredsstiller våre kunders behov og forventninger. Vi arbeider aktivt med forebyggende tiltak og vi driver et kontinuerlig forbedringsarbeid.

Vi har en ledelse som:

  • Prioriterer kvalitets-, miljø- og hms-arbeidet slik at det blir forstått og praktisert på alle nivåer i bedriften.
  • Er ansvarlig for etablering og drift av hensiktsmessige systemer, og stiller nødvendige ressurser til disposisjon, slik at vi når våre mål om kontinuerlig forbedring og godt arbeidsmiljø.

Vi har medarbeidere som

  • Har forstått og forholder seg til miljø- og kvalitetssystemet.
  • Tar ansvar for kvalitet på utført arbeid, reagerer på uønskede hendelser og tar initiativ til forbedringer for å oppnå felles mål og et godt arbeidsmiljø.

Vi skal ha samarbeidspartnere som:

  • Tar ansvar for kvalitet på utført arbeid, reagerer på uønskede hendelser og tar initiativ til forbedringer.

 

Vedtatt i styret 9.mars 2017

Jan Otto Saur (Daglig leder)