FIAS ble 1.juli 2005 sertifisert iht. miljø- og kvalitetsstandardene NS-EN ISO 14001 og NS-EN ISO 9001. Sertifikatene er fornyet flere ganger, sist 30.juni 2017, og er gydlig frem til 26.juli 2020. I 2017 omfattet sertifiseringen 2015-versjonen av de to standardene. 

Miljø- og kvalitetspolitikk for FIAS

Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap as (FIAS) utfører renovasjonstjenester for husholdninger og næringsliv på vegne av sine eierkommuner. I dette ligger innsamling, transport, drift av mottaksanlegg og omlastingsstasjon samt behandling og omsetning av avfallsfraksjoner.

Vår ledestjerne er «Nyttig for folk og miljø», og vi har en visjon om at vi skal utnytte ressursene best mulig, både ressursene i avfallet og menneskelige og økonomiske ressurser. Våre kjerneverdier viser at vi er pålitelige, engasjert og i forkant, og at vi tar miljøansvar.

Vårt viktigste miljøarbeid gjør vi gjennom de avfallsløsningene vi tilbyr, og vår overordnede ambisjon er klimanøytral avfallshåndtering innen 2020. Vi har som mål å være blant de 10 beste avfallsselskapene i Norge på brukertilfredshet.

FIAS skal

  • Bidra til at Fjellregionen fremstår som en ren og miljøriktig region, og være en ressurs for kommunene innen forsvarlig avfallshåndtering og gjenvinning.
  • Ivareta de miljøkrav myndighetene stiller, og sammen med våre eiere søke å øke ambisjonsnivået ut over nasjonale minimumskrav.
  • Etablere avfallsløsninger og ordninger som hindrer spredning av smitte og giftstoffer, og som har positiv effekt på de klimautfordringer samfunnet står overfor, både lokalt, regionalt og globalt.
  • Drive kostnadseffektivt, i balanse med miljøhensyn og brukervennlighet.
  • Være imøtekommende og løsningsorienterte i møte med brukere og samarbeidspartnere, slik at deres forventninger ivaretas på best mulig måte.
  • Bidra til økt kompetanse og endret adferd hos innbyggere, hytteeiere og lokalt næringsliv, slik at de kan redusere mengden restavfall, og bidra til at ressursene i avfallet utnyttes på best mulig måte.
  • Ha gode ledelsessystemer for miljø- og kvalitet, med kontinuerlig og systematisk forbedringsarbeid og sertifisering iht. internasjonale standarder (ISO).
  • Ha kompetente og engasjerte medarbeidere som har fokus på kvalitet i utført arbeid, og som forholder seg til miljø- og kvalitetssystemet.
  • Stille krav til miljø og kvalitet ved kjøp av produkter og tjenester, og på den måten være pådriver og bidra til utvikling av miljøvennlige løsninger i markedet.

Vedtatt i styret 25.januar 2018