Nye sorteringskrav for næringsliv, kommuner og landbruk

4. januar 2023

I januar 2023 kom nye krav til sortering av avfall. De skal sikre at vi kildesorterer og materialgjenvinner mer av avfallet i Norge. Husholdninger i Fjellregionen kildesorterer allerede, så nå er det næringsliv, kommuner og virksomheter som må gjøre tiltak for å følge på med mere sortering.

De nye sorteringskravene gjelder sortering og levering av hageavfall, matavfall og plast.

Avfallet skal materialgjenvinnes eller gjøres klart for ombruk og det er anslått at innføringen av de nye kravene innebærer at andelen plastavfall fra husholdningene og lignende næringsavfall som materialgjenvinnes øker fra 23 prosent i 2016 til 52 prosent i 2035. For bioavfall som matavfall og hageavfall, anslås økningen fra 47 prosent i dag til 71 prosent i 2035.

Krav for både husholdninger og næringsliv

De nye kravene medfører at det ikke lenger bare er husholdningene som skal kildesortere. Den største forskjellen blir for offentlige og private virksomheter. Kravene om utsortering gjelder for alle som genererer husholdningslignende avfall, det vil si alt avfall som ikke kommer fra produksjon.

Det er allerede mange virksomheter som kildesorterer plast- og matavfall. For dem som ikke gjør det, er det viktig å være obs på endringene nå. De nye reglene betyr at alt fra sykehjemmet til bensinstasjonen må sortere både plast- og matavfall. Gårdbrukere må også kildesortere landbruksplasten og levere den til gjenvinningsstasjonen.

Dokumentasjonsplikt

Videre så er det også en dokumentasjonsplikt både for kommuner og virksomheter i de nye kravene. Virksomheter må ha dokumentasjon på mengden mat- og plastavfall de sorterer ut og leverer til materialgjenvinning. Det er altså mange ting som skal på plass nå i 2023: et fysisk system for å kildesortere mat- og plastavfall i virksomheten, og et system for registrering av mengde, sier hun.

Vi anbefaler derfor at virksomheter setter seg inn i de nye reglene og tar kontakt med en leverandør av avfallsløsninger slik som vår næringsavdeling FIAS Proff.

Kilde: Forskrift med de nye utsorteringskravene