FIAS og miljøet

FIAS sørger for at avfall behandles forsvarlig og miljøvennlig. Du bidrar ved å kildesortere avfallet. Det mest miljøvennlige er selvfølgelig å unngå at avfall oppstår. Det kan du oppnå ved å være bevisst på hva du kjøper, og hva du kaster.

FIAS har som mål å ha et tydelig miljøfokus i alt vi gjør, og vi arbeider etter den nasjonale avfallspyramiden:

Avfallsreduksjon

Det viktigste vi gjør er å oppmuntre til at det skal skapes minst mulig avfall. Dette gjør vi bl.a. gjennom å oppfordre til mest mulig sortering på våre gjenvinningsstasjoner og returpunkt, utadrettet holdningsarbeid ved å besøke arrangement, skoler og foreninger og gi informasjon via FIAS-posten og vår facebook-side.

På forespørsel kommer vi på besøk til bl.a. arrangement, lokallag, organisasjoner, skoler og barnehager og informerer om sortering av avfall og avfallsordningen i Fjellregionen.

Ombruk

Ombruk er et prioritert område og betyr å bruke ting om igjen flere ganger. Hvis du har brukbare gjenstander du ikke lenger trenger, kan andre få nytte av dem når du leverer dem til en av våre bruktbutikker. Vi har brukthandel på gjenvinningsstasjonene på Røros og Tynset.

Materialgjenvinning

Ved å sende sortert avfall til gjenvinning kan vi la materialene i avfallet brukes til å produsere nye produkter. F.eks. kan avispapir brukes til å lage nytt papir.

Av det avfallet FIAS mottar materialgjenvinnes ca. 40%. Målet er 65% innen 2025. Les mer om våre mål i avfallsplanen for Fjellregionen.

Energigjenvinning

Når restavfall brennes i fjernvarmeanlegg kan energien i avfallet gjenvinnes til varme.  Ca. 60% av avfallet FIAS behandler går til energigjenvinning i fjernvarmeanlegg.