Vår bærekraftsrapport for 2023

1. mai 2024

Les om hvordan vi måler vårt arbeid for å sikre at alt avfall håndteres riktig, og at materialer som ikke kan ombrukes sendes til gjenvinning, slik at mest mulige ressurser på nytt kan gå inn i produksjonen av nye produkter.

Våre naturressurser er under press. Det er derfor viktig for både klima, natur og miljø at ressursene brukes mer effektivt, slik at vi reduserer behovet for å ta ut nye ressurser. Avfallsbransjen er en viktig aktør i overgangen fra lineær til sirkulær økonomi.

For å styrke vårt arbeid med bærekraft ble det i 2022 ansatt miljørådgiver med det overordnede ansvaret for bærekraftsarbeid i FIAS. Vi har igjennom samarbeidet i SeSammen (avfallsselskap i kommuner i midt-Norge) satt bærekraft på kartet i egen virksomhet gjennom deltakelse i en prosjektgruppe. Gruppen har hatt som mandat å få på plass et felles grunnlag for bærekraftsrapportering.

Vi erkjenner at vår virksomhet kan ha mulig negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø. Samtidig ser vi vårt potensial til å bidra til positiv utvikling. Vi vet at vi fremover vil bli møtt av flere lovpålagte dokumentasjonskrav knyttet til bærekraft, og denne rapporten er en start for å imøtekomme disse kravene.

FIAS bærekraftsrapport 2023_pdf-fil